Bra syn, vad är det?


Viktiga problemområden:


Ackomodationsförmåga är ögonens förmåga att ändra sin brytkraft för att kunna anpassa ögat till seende på kort och långt håll. Brister korrigeras med glasögon.


Brytningsfel också kallat astigmatism. Förekommer både vid när och långsynthet. Hornhinnans yta är ojämn och synupplevelsen kan bli suddig och otydlig på både nära och långt håll. Det kan också ge huvudvärk då ögonen letar efter punkten som är mest skarp. Brister korrigeras med glasögon.


Anisometropi är när de refraktiva brytningsfelen inte är detsamma mellan ögonen.

Det kan vara varierande grad av närsynthet eller översynthet.


Samsyn eller vergensförmåga. Samarbete mellan ögonen betyder att hjärnan måste lägga samman de två bilderna från vardera ögat till en bild. Sker inte detta flyter det skrivna ut, blir suddigt och kan upplevas som rörligt. Dessa problem uppstår ofta inte förrän ögonen blivit ansträngda.


Avkodningsförmåga är förmågan att koppla språkljud till bokstäver. Fungerar inte synen bra krävs mycket koncentration för att avkoda bokstäverna, avläsa texten och samtidigt förstå det lästa.Bakgrund


Förmågan att läsa och skriva är något vi aktivt måste lära oss till skillnad från det talade språket som vi lär oss bara genom att umgås med andra människor.


Vi förväntar oss att ett barn skall lära sig  läsa under det första skolåret. En första förutsättning för att lära sig att läsa är en god syn. Endast ett fåtal barn har genomgått en grundlig synundersökning och vid behov erhållit korrigering. Krånglande syn kan också leda till otålighet som kan störa barnet och kvarstå till vuxen ålder. Ögonens synskärpa på nära eller långt håll kallas ackomodationsförmåga.


Ett annat vanligt synproblem är brytningsfel, också kallat astigmatism, som förekommer både vid när- och långsynthet. Det beror på ojämnhet i hornhinnans yta och det ljus som träffar hornhinnan bryts inte mot en specifik punkt. Synen kan bli suddig. Problemet kan också ge huvudvärk, som en följd av ögonens sökande efter punkten som är mest skarp. Astigmatism korrigeras liksom problemet med bristande ackomodationsförmågan med glasögon.


Flertalet människor har samsynsproblem i varierande grad. För många är problemen små och man har lärt sig hantera det. Koordineras inte ögonrörelserna och samarbetet mellan ögonen uppstår problem vid exempelvis läsning. Hjärnan måste lägga samman bilderna från båda ögonen till en enda bild. Om inte så sker flyter det skrivna ut, blir suddigt och otydligt. God samsyn och god närsyn är nödvändiga.


Barn kan lätt bli otåliga, uttröttade och följden blir att läsning och annat närarbete blir en pina.

Vuxna har lärt sig hantera problemet. De upphör med läsningen en stund och vilar ögonen.

Att hålla handen för ena ögat och läsa med bara ett öga är ett mycket vanligt knep.


Läsning ställer krav på en tre-dimensionell ögonmotorikkontroll. Saccader flyttar ögonen horisontellt, dvs i sidled. Vertikala saccader flyttar ögonen till nästa rad i texten. Vergensvinkeln som fixerar de två optiska axlarna anpassas till djupet eller avståndet till boken man läser, med förflyttning av ögonen under läsningen. Ögonen rör sig i en bestämd ordning, vid samarbetet. Rörelserna för respektive ögon kallas för saccader och fixationer. Under läsningen måste vinkeln mellan ögonaxlarna vara konstant för att det lästa skall ses klart och stabilt. Det kallas att ha binokulär kontroll av ögonen under närarbete och läsning, en absolut nödvändighet. Brister i den binokulära kontrollen har tidigare endast kunnat rapporteras vid läsning av ett enda ord. Nu har man genom en nyutvecklad utrustning, s.k. "Eye Tracking" kunnat följa och dokumentera saccader, fixationer och därmed vergenskontrollen under läsning. Detta är en helt ny metod att studera ögonens funktion vid läsning och man har kunnat tillföra nya kunskaper.


Vi kan ej här fördjupa oss ytterligare i problematiken kring ögonens roll, uppgift och beteende under läsning. Det skulle leda för långt och förutsätter stora kunskaper hos läsaren för förståelsen.

Resultaten av senare studier har presenterats och varit publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Vi kan endast summariskt hänvisa till resultaten. En studie jämförde ögonens beteende hos två grupper barn. En grupp bestod av diagnosticerade dyslektiska barn och en kontrollgrupp av normalläsande barn. Här kunde konstateras att de dyslektiska barnen hade en avsevärd variation av vergensvinkeln från s.k. fixation till fixation under läsning till skillnad från de normalläsande barnen. Denna svaghet ställde då större krav på hjärnans funktion och visade sig framför allt vid läsning på nära avstånd. Studien drog slutsatsen att vid sidan av den allmänt accepterade förklaringen av lässvårigheter, som en följd av en fonologisk avkodningsproblematik, skulle den ovan redovisade fixationsproblematiken kunna bidraga till att störa hjärnans synfunktion.


Vi kan hänvisa till senare rön, från studier redovisade i internationella vetenskapliga medicinska publikationer, som pekar på bristande binokulär kontroll (Vergensproblem) hos barn med uppmärksamhetsproblem (ADHD).


Det är allmänt vedertaget att ögonrelaterade problem måste tas i beaktande om ett barn klagar på suddig eller hoppande text, huvudvärk, svidande ögon liksom problem med omläsning eller ögongnuggning samt otålighet och besvikelse vid närarbete .


Rapporter visar att elever övervunnit eller undvikit problem med läs-, skriv- och koncentrationsvårigheter  om man tidigt upptäckt syn och samsynsproblem och åtgärdat dessa. Börjar någon att öva in läsning och skrivning med fel förutsättningar förefaller problemen fastna och bli svårare att övervinna.


dysREAD.com - bra syn läser lättare  inkluderar screeningsmetoder för att hitta elever med syn- och samsynsproblem. På de eleverna görs en synundersökning hos optiker för kontroll av synförmåga på nära och långt håll. Glasögon fås vid behov. En tredje åtgärd är därefter träning med RetCorrs datoriserade patenterade binokulärträningsmetod för förbättrad samsyn.


RetCorr ögonkoordinationsträning har som mål att stärka den binokulära kontrollen av ögonen och   underlätta läsandet och därmed öka lusten till läsning och skrivning.
I dysREAD använda testerTest 1


Dominiczaktest


Testmetoden (se figur) har som målsättning att på ett snabbt, säkert och enkelt sätt upptäcka barn med synproblem. Testet vänder sig företrädesvis till barn som inte ännu lärt sig läsa. Det kan dock användas till såväl äldre skolbarn som till vuxna då det även avslöjar synproblem hos dessa grupper.


Det indikerar synproblem men utgör inte underlag för synkorrigering. Med denna metod kan man kostnadseffektivt redan i förskoleåldern upptäcka barn med synproblem. Ett barn saknar referenspunkter och kan oftast därför inte meddela sin omgivning sina synproblem.

Elever som påträffas med synproblem rekomenderas genomgå traditionell synundersöknig hos ortoptist eller optiker. Dominiczaktestet tillställes specialist för utvärdering.


Test 2


Läshastighetstest


Bokstavs- och ordkedjetest som är ett grupptest (screening) publicerades första gången 1992 och har sedan dess blivit ett vanligt och omtyckt lästest för ordavkodning i Sverige och numera även på många europeiska språk.


I bokstavstestet är flera olika bokstäver samlade i en kedja, på tre platser är bokstäver dubblerade.

Uppgiften är att med en penna markera mellan dessa bokstäver.


I ordkedjetestet är tre ord sammanskrivna i en kedja. Uppgiften är att med en penna markera mellan orden.Test 3


RLB Ruler


Enheten kan utföra ett flertal tester, bland annat  mätning av horisontell och vertikal skelning.

Detta mäts såväl före som efter träning.


Test 4


MapCog


MapCog är en enkel och användarvänlig produkt som objektivt och med hög säkerhet kan upptäcka tidiga förändringar i koncentrationsförmågan.

MapCog laddas enkelt ned som en app på en läs/surfplatta (t.ex. iPad) av behörig och legitimerad personal.

Copyright @ All Rights Reserved